Muzeji

Muzej je stalna organizacija v službi družbe in njenega razvoja, ki je odprta za javnost in ki zbira, ohranja, dokumentira, preučuje, interpretira, upravlja in razstavlja dediščino ter posreduje podatke o njej z namenom razvijati zavest o dediščini, širiti vedenje o njenih vrednotah in omogočati uživanje v njej.

Državni muzej je javni zavod, ki ga ustanovi država zato, da zagotovi varstvo premične dediščine, ki je državnega pomena. Državni muzej kot državno javno službo opravlja naslednje naloge:

 • identificira, dokumentira, preučuje in interpretira ter vrednoti premično in živo dediščino ter jo predstavlja javnosti,
 • zbira, izvaja akcesijo in inventariziranje premične dediščine,
 • pripravlja predloge za razglasitev premičnih spomenikov državnega pomena,
 • usklajuje vpis premične dediščine v register,
 • varuje in hrani zbirke državnega pomena,
 • pripravlja in izvaja konservatorsko-restavratorske postopke na premični dediščini s svojega področja delovanja,
 • nadzira varstvo premičnih spomenikov in nacionalnega bogastva zunaj muzejev,
 • svetuje in daje navodila lastnikom zbirk premične dediščine glede vodenja inventarnih knjig s svojega področja delovanja,
 • razstavlja muzejske zbirke,
 • raziskuje premično dediščino in njeno varstvo po naročilu ministrstva, v katerega delovno področje sodi, ter
 • izvaja programe za razvijanje zavesti o dediščini, programe pripravništva, izpopolnjevanja, in prakse za izobraževalne programe različnih stopenj s svojega področja.
 • izvaja tudi programe usposabljanja in vseživljenjskega učenja v povezavi z dediščino kot dejavnost, ki se ne financira iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.

V Sloveniji imamo poleg državnih muzejev še muzeje, katerih ustanoviteljica ni država. Te muzeje (okrajinske,mestne idr.) lahko država pooblasti za opravljanje državne javne službe varstva dediščine.

Pooblaščeni muzej je muzej, vpisan v razvid, ki je pridobil pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev. Država v pooblaščenem muzeju podpira izvajanje naslednjih dejavnosti kot državno javno službo:

 • identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, vrednotenje in interpretiranje premične in žive dediščine,
 • zbiranje, akcesija in inventariziranje premične in žive dediščine,
 • varovanje in hranjenje muzejskih zbirk državnega pomena,
 • sodelovanje v upravnih postopkih, ki jih vodi ministrstvo,
 • svetovanje lastnikom zbirk premične dediščine glede vodenja inventarnih knjig,
 • priprava in izvedba konservatorsko-restavratorskih postopkov na premični dediščini državnega pomena ter
 • izvajanje programov pripravništva in izpopolnjevanja.

Javna služba varstva obsega identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje in raziskovanje dediščine, ohranitev dediščine ter preprečevanje škodljivih vplivov nanjo, upravljanje dediščine, omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej, njeno predstavljanje javnosti in razvijanje zavesti o njej, razen če z zakonom ni določeno drugače. Dejavnosti javne službe varstva izvajajo zavod za varstvo dediščine, državni in pooblaščeni muzeji, izvajalci lokalnih javnih služb varstva dediščine in upravljavci dediščine.

Bi radi obiskali katerega od slovenskih muzejev?

Kje so, kdaj so odprtimi in kakšne zbirke hranijo.

Vas zanima več o naših muzejih nekoč in danes?

Na voljo je izčrpen tekst Muzej, poslanstvo in vloga v sedanjosti dr. Mateje Kos (Narodni muzej Slovenije), ki služi tudi kot izpitno gradivo pripravnikom v muzejih.

V Pogledih objavljen tekst dr. Verene Perko (Gorenjskimuzej Kranj) o muzejih, dediščini in identiteti Dediščina kot generator inspiracije in identitete.