Strategija kulturne dediščine 2018-2026 v javni razpravi

Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek Strategije kulturne dediščine za obdobje 2018–2026. Strategijo smo pripravili na izhodiščih Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje z namenom, da v ohranjanje kulturne dediščine vključimo čim več deležnikov in povežemo njihova prizadevanja. K temu nas poleg Zakona o varstvu kulturne dediščine zavezuje tudi Ustava Republike Slovenije.

Strategija je zasnovana celostno in interdisciplinarno. Uveljavlja celostno ohranjanje dediščine v treh družbenih podsistemih, v besedilu imenovanih trije nosilni stebri – družba, razvoj in znanje – ki so podlaga za določitev operativnih ciljev in so širšega družbenega pomena ter bodo veljavni za državo in dediščinsko področje kot celoto. Za izvedbo ciljev so oblikovane razvojne usmeritve, ukrepi in nabor možnih aktivnosti. Na tej osnovi bodo v usklajevanju z deležniki v obliki javne razprave o osnutku strategije in v medresorskem usklajevanju podrobneje opredeljene aktivnosti za obdobje posameznih akcijskih načrtov.

Izhodišče strategije je načelo celostnega ohranjanja dediščine kot temelja nacionalne identitete, kulturne raznolikosti Slovenije (ki se prepleta z izjemno krajinsko in biotsko raznovrstnostjo), privlačnosti naše države za življenje naših državljanov, za izobraževanje, za razvoj, za turizem in druge gospodarske dejavnosti. Je temelj sodobne ustvarjalnosti ter prepoznavnosti Slovenije v mednarodni skupnosti.

Splošni cilji strategije so s pomočjo dediščine prispevati h kakovosti življenja in k bolj povezani družbi, pospešiti trajnostni razvoj Slovenije in izboljšati odnos družbe do naše dediščine. Uresničevanje teh ciljev se v skladu z mednarodnimi pogodbami, evropskimi priporočili in Ustavo RS zagotovi na ravni države, regij in lokalnih skupnosti. Načelo celostnega ohranjanja naj se upošteva v sektorskih politikah, ukrepih in aktivnostih, povezanih z dediščino.

Namen strategije je spodbuditi in podpreti vlogo dediščine pri doseganju splošnih strateških ciljev, kot so vključujoča družba, uravnotežen – pametni razvoj in kontinuirano prenašanje znanj.

Glavni izziv Strategije je ustvariti sinergijo med obstoječimi sektorskimi cilji, usmeritvami in ukrepi na področjih, pomembnih za ohranjanje dediščine, ter jih izboljšati ali dopolniti, kjer je to potrebno.

Zainteresirano javnost vabimo, da do 5. marca 2018 odda morebitne predloge in pripombe v zvezi s predlagano strategijo (prek elektronskega naslova gp.mk@gov.si ali po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana).

Vir: Ministrstvo za kulturo

Morda vam bo všeč tudi...